HOTĂRÂREA NR.9

din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL           

                                                        HOTĂRÂREA NR.9

din 31.01.2023

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sicora Cosmin Ionel, precum și vacantarea locului de consilier local

           Consiliul local al orașului JIBOU

          Având în vedere:

– demisia domnului Sicora Cosmin Ionel înregistrată cu  nr.793 din 17.01. 2023;

– referatul constatator semnat de primar și secretarul general delegat;

– referatul de aprobare al primarului cu nr.1039/25.01.2023;

– raportul de specialitate  nr. 1040/25.01.2023  al secretarului general delegat;

– avizul favorabil al comisiei juridice;

         În conformitate cu:

–  art. 129 alin. (1), art. 204 alin. (2) lit. „a”, alin.(3), (6), (7), (10) și (17)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier Iocal, al domnului consilier Sicora Cosmin Ionel.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Sicora Cosmin Ionel în cadrul Consiliului local al orașului Jibou, ales pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat – PSD.

          Art.3 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de secretarul general delegat.

          Art.4  Prezenta se comunica cu:

  • Instituția Prefectului Județului SĂLAJ
  • Judecătoria Jibou

          –    Primarul orașului Jibou

          –    Domnul Sicora Cosmin Ionel

          –    P.S.D. Sălaj

          –    Publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                       TEGLAȘ RODICA