HOTĂRÂREA NR.137 Din 29. 11. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.137

Din 29. 11. 2016

Privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind alocarea unor fonduri pentru pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

– referatul nr. 14.630 din 18. 11. 2016  al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

–    avizele nr.   ale  comisiilor de specialitate  nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 5.250 lei din bugetul local pentru acordarea unor pachete cu dulciuri in valoare de 15 lei/pachet,   grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Biroul buget ,finante contabilitate
  • Mijloace de publicitate
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stana Ioan                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                         Opris Maria

o-spacerun:yes’>                            SECRETAR ORAŞ,