HOTĂRÂREA nr.17 Din 31.01 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.17

Din 31.01 2023

privind aprobarea modificarii Statului de funcții al

Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr.539/13.01.2023 al primarului orasului Jibou ;

-raportul de specialitate nr.540/13.01.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

 În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța , potrivit Statului de funcții anexat prezentei.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

-Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Dosar hotărări/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA