HOTĂRÂREA nr. 166 din  18.12.2018

HOTĂRÂREA nr. 166

Din  18.12.2018

Privind  abrogarea  art.1 din   HCL nr 83/2013 privind instituirea restricției de închiriere sau concesionare a terenurilor proprietate publică situate în zona centrală a orașului Jibou

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.15.223 /14.12.2018  al secretarului orașului Jibou și  biroului urbanism ;

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind  bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu perevederile art.36 alin.(2) lit. c, din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare .

HOTĂRĂȘTE :

 

            Art.1 Se aprobă abrogarea  art. 1 din HCL nr. 83/2013 privind instituirea restricției de închiriere sau concesionare a terenurilor proprietate publică situate în zona centrală a orașului Jibou  începând cu 01.01 2019 .

Celelalte prevederi ale hotărârii nr. 83/2013  raman neschimbate.

Art.2  Cu ducerea   la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și biroul urbanism, administrarea domeniului public și privat.

Art.3 Prezenta se comunică  cu:

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul contabilitate

– Biroul urbanism

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria