HOTĂRÂREA nr.126 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.126

Din  10.08.2021

privind “Aprobarea actualizării studiului de oportunitate si achizitionarea unui teren,în suprafață de 197 mp ,înscris în CF 54420 Jibou , situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizarii unor  parcări.”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr.10.014/06.08.2021 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

– Referatul de aprobare nr. 10.013 înregistrat la data de 06. 08.2021 al Primarului orașului Jibou şi avizul comisiilor  de specialitate;

– prevederilor art.29(1) lit ,,a” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ,modificată și completată ,

         -prevederile art 863 lit,, a”’ din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare,care precizează:

-HCL nr.117 /28.07.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru privind achizitia de imobile;

– adresa nr. 9973 din  06.08.2021 oferta   de prêt  și Raportul de evaluare întocmit de d-nul Pădurean Gregoriu –membru titular ANEVAR  legitimate cu legitimatia nr.14948 /16.07.2021

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Actualizarea studiului de oportunitate  aprobat prin HCL nr.118/28.07.2020 , conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Aprobarea achizitionării  terenului în suprafata de 197 mp înscris în CF  54420 Jibou nr.cadastral  54420 în vederea realizarii unor  parcări.

Art.3 Însușirea  raportului de evaluare  întocmit de expert autorizat Pădurean Gregoriu  pentru terenul  în suprafață de 197 mp , având o valoare de de  35.916 lei  echivalent 7.289 euro. Curs euro din data de 16.07.2021  este de 4,9274 lei/euro

Art.4 Prețul de cumpărare  se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare de 35.916 lei , echivalent  7.289 euro. Curs euro din data de 16.07.2021 este de  4,9274 lei/euro. Comisia de negociere va încheia un proces  verbal privind rezultatele negocierii urmând a fi adus la cunoștința consiliului local în vederea aprobării.

Art.5 Desemnarea  domnului Pop Emmanuel și doamnei Cadar Anamaria  membrii titulari  în comisia de negociere  iar  domnii Csatlos Sandor și Țelea Valentin membrii supleanți 

           Art.6 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Contabilitate.

         Art.7 Prezenta se comunică cu:

                   – Dl.Primar

         – Biroul urbanism

                   – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

                   – Populația orașului, prin afișare

         – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ:

                         TĂMĂȘAN OVIDIU                                  SECRETAR GENERAL                                                                                             OPRIȘ   MARIA