HOTĂRÂREA nr. 76 Din 11.06.2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 76

Din 11.06.2019

privind   alocarea sumei de 50.000 lei necesară pentru achiziționarea unui autoturism pentru Spitalul Orășenesc Jibou

    Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr.3942 din 31.05.2019 al Serviciului buget, finanțe,  contabilitate, impozite și taxe locale;

     – Adresa nr. 703/27.03.2019 a Spitalului Orășenesc Jibou prin care solicită un sprijin financiar în sumă de 50.000 lei necesară pentru achiziționarea unui autoturism necesar transportului la secția de Pneumologie ;

     – Expunerea de motive nr. 3943/31.05.2019 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  ;

Potrivit predeverilor art. 199 alin 1 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

     Văzând prevederile art.36  lit d, alin (6) lit. a, pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 50.000 lei necesară pentru achiziționarea unui autoturism pentru Spitalul Orășenesc Jibou necesar transportului la secția de Pneumologie.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, Șef Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Dl. Primar

          -Instituția Prefectului Județului Sălaj

          -Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Spitalul Orășenesc Jibou 

-Publicitate , mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                           OPRIȘ MARIA