HOTĂRÂREA nr. 130 Din 21. 11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr  130

Din  21. 11 2016

Privind  trecerea unui imobil –teren  din  domeniul public  al orasului Jibou din administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj  in administrarea Consiliului Judetean Salaj

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinară in data de 21 11 . 2016 la sediul sau

            Având în vedere

 • expunerea de motive a d-lui Primar 14579 din 17. 11. 2016
 • raportul nr. 14.578 din 17. 11 2016  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat al orasului Jibou
 • Hotararea nr 175  din 14. 11. 2016  privind solicitarea  trecerii unui imobil –teren  din  domeniul public  al orasului Jibou din administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj  in administrarea Consiliului Judetean Salaj
 • Hotararea nr 125/25. 10. 2016 a Consiliului local Jibou   privind completarea domeniului public al orasului Jibou cu un imobil –teren  situat in  loc. Jibou str. Stejarilor nr 199
 • Avizul favorabil al comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local Jibou
 •  documentatia cadastrala intocmita de catre expert autorizat

In conformitate cu prevederile  art  9 alin 4 din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare;

            In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

Hotărăşte:

Art. 1 – Se  aproba  trecerea unui imobil –teren  din  domeniul public  al orasului Jibou din administrarea Consiliului local al orasului  Jibou in domeniul public al judetului Salaj  in administrarea Consiliului Judetean Salaj. Imobilul este situat in localitatea Jibou  str. Stejarilor nr 199 avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

 • Dl.Primar
 • Biroul administrarea domeniului public şi privat
 • Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             
 • Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj
 • Populatia orasului, prin afisare
 • dosar hotărâri/dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     Contrasemnează

                   Ing Stana Ioan                                                                             SECRETAR ORAŞ,Opris Maria