HOTĂRÂREA nr.125 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.125

Din 10.08.2021

privind suplimentarea sumei alocată pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cu suma de 80.000 lei

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – Raportul nr. 10.005 din 06.08.2021 al Compartimentului Contabilitate privind suplimentarea sumei alocată pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cu suma de 80.000 lei ;

            – Referatul de aprobare al domnului primar nr.10.005/06.08.2021;   

            – Art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,2,3 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederillor art. 129 (2)lit, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  suplimentarea sumei alocată pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă,  cu suma de  80.000 lei.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

     -Dl. Primar

     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Compartimentul Contabilitate

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:

                 TĂMĂȘAN OVIDIU                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                    OPRIȘ   MARIA