HOTĂRÂREA NR. 5 Din 26.01. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 5

Din 26.01. 2021

Privind modificarea si completarea   Regulamentului  actualizat de atribuire /licitare a locurilor

de parcare  in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou aprobat prin HCL nr. 19/27.03.2018

            Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

-raportul nr.638 /18.01. 2021  al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat privind propunerea de  modificare si completarea a  Regulamentului  actualizat deatribuire /licitare a locurilor de parcare in parcarile  de domiciliu/resedinta   aprobat prin HCL  nr 19/27.03. 2018

-HCL  nr 19/27.03. 2018 cu modificarile si  completarile ulterioare

            -Referatul de aprobare  nr 637/2021 a domnului primar

            Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local

În conformitate cu  prevederile art. 5 din OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin legea nr. 3/2003;

        Văzând prevederile art.24  din HG nr 955/2004 actualizată  privind aprobările reglementărilor cadru de aplicare a OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Potrivit prevederilor art.129 (2) lit c  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ;        În temeiul art 196 (2)a .  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aproba  modificarea art. 8  din HCL nr 19/2018.

            Art.2 Articolul  modificat  va avea urmatorul continut :

 Pretul de pornire a licitatiei il reprezinta taxa stabilita prin HCL nr. 166/15. 12.2020 respectiv  81 de lei/loc/an pentru anul 2021 iar pentru anii urmatori pretul de pornire  va fi pretul  taxei de parcare  stabilit in fiecare an  prin HCL de aprobare a impozitelor si taxelor locale .

            Art.3 Se aproba modificarea art 13  din HCL nr 19/2018  actualizat prin

HCL nr 32/04. 03. 2020.  

 Art 13 modificat va avea urmatorul continut:

 Abonamentele de resedinta asigura folosirea locului de parcare 24 de ore din 24 inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale  atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice  care detin  spatii cu alta destinatie  decat aceea de locuinta  situate la parterul blocurilor de locuinte .

            Art.4 Se aproba completarea Regulamentului  actualizat de atribuire /licitare a locurilor

de parcare  aprobat prin HCL nr 19/2018   modificata succesiv  cu un nou articol,astfel:

Art 69 are urmatorul continut :

Regulamentul  actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare  in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou aprobat prin HL nr 19/27.03. 2018  cu  modificarile si completarile ulterioare   se va aplica  inclusiv pentru parcarile acoperite  iar taxele prevazute in contractele  existente  se vor actualiza  anual  odata cu HCL  privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale.

     Art.5 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea art. 1 din HCL nr. 51/29.05. 2018  si HCL nr. 32/04.03. 2020

     Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza doamna Nagy Dorina  compartimentul urbanism  și Serviciul contabilitate.

     Art.7 Prezenta se comunica  cu

            -Domnul Primar

-Poliția Locală

            -Institutia Prefectului  Judetul Salaj

            -Compartimentul urbanism

            -Publicitate /mass-media

            -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA