HOTĂRÂREA nr.148 Din 28.09.2021 Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Calitatii Educatiei (CEAC)

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.148

Din 28.09.2021

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul  nr.11747 din 21.09.2021 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  (CEAC);

            -Solicitările unităților de învățământ;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.11747/21.09.2021 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

            Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  ,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou reprezentantilor  Consiliului Local  în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC), pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:

1.Grădinița cu P.P „Prichindel„:          

                        -dl Pașcalău Vlad

2.Școala Gimnazială Lucian Blaga:    

                        -dl Pop Cornel

3.Liceul Tehnologic Octavian Goga:  

                        -dl Șigovan Flaviu

4.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:    

                        -dl Pop Emmanuel

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează  persoanele menționate mai sus.

           Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA