HOTĂRÂREA NR. 76 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

                                                HOTĂRÂREA NR. 76

                                                Din  28 iulie 2015

Privind completarea HCL nr. 110/17.11.2009 privind  stabilirea locurilor/domeniilor de activitatr unde se va presta munca in folosul colectivitatii

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.07.2015,

            Având în vedere raportul nr. 9242/20.07.2015 al compartimentului disciplina in constructii si protectia mediului;  expunerea de motive a d-nei Primar  şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

– art.2 din OUG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul colectivitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  art.52 alin.7 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri nepreivate de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

            Potrivit prevederilor art. 36(9)  din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se  completeaza Hotararea Consiliului Local nr. 110/17.11.2009 privind  stabilirea locurilor/domeniilor de activitate unde se va presta munca in folosul colectivitatii  cu urmatoarele activitati:

 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi Compartimentul disciplina in constructii si protectia mediului..

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   Dumuta Mihaela                                                                Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                            Opris Maria