HOTĂRÂREA nr.157 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.157

Din 26.11.2019

privind  modificarea Statului de funcții al UAT Orașul Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

–  referatul de aprobare nr.14500 /21.11.2019 al domnului primar

-Raportul de specialitate nr.14501/21.11.2019 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  prin care se propune modificarea Statului de funcții al UAT Orașul Jibou;

-Necesitatea  modificării statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jibou,  nr. 119/22.08.2019, Anexa 2, vizează organizarea  examenului de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în data de 13.11.2019,  pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală,  în urma  căruia au fost declarați admiși în baza raportului final, ceea ce implică transformarea posturilor din statul de funcții într-un nivel imediat superior;

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

– Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Art.11,alin.(5) si art.31,alin.(2),(3),(4);

– Art. 409 (1) și (3) lit. b), coroborat cu Art. 468 (1) lit. a), Art. 554 alin. (1) și  (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HCL nr. 2/ din 30.01.2018 au fost aprobate Anexa 1 și Anexa 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Jibou, respectiv Poliția locală Jibou, S.P.C.L.E.P. Jibou, Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou;

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr 273/2006  privind finantele publice locale, adresa nr. 3450/10.04.2019 a Instituției Prefectului județul Sălaj privind numărul maxim de posturi ;

În conformitate cu H.G. nr. 286/ 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se aprobă modificarea Statului de funcții aprobat prin HCL nr.119/22.08.2019 în urma examenului de promovare  în grade sau trepte profesionale organizat în data de 13.11.2019,  pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală,  în urma  căruia au fost declarați admiși în baza raportului final, ceea ce implică transformarea posturilor din statul de funcții într-un nivel imediat superior, după cum urmează:

Nr. crt. Poziţia din statul de funcţii aprobat conform H.C.L. nr.119 /22.08.2019, Anexa 2 Post contractual  existent/ ocupat Post contractual  transformat
1 Nr. crt. 132 OPRIȘ CĂLIN Muncitor calificat, treapta profesională IV Muncitor calificat, treapta profesională III
2 Nr. crt. 133 RADU PETRICĂ Muncitor calificat, treapta profesională IV Muncitor calificat, treapta profesională III
3 Nr. crt. 134 SOOS PAL  Muncitor calificat, treapta profesională IV Muncitor calificat, treapta profesională III

            Art.2  Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Compartimentului Management de proiecte și Achiziții publice.

Nr. crt. Poziţia din statul de funcţii aprobat conform H.C.L. nr.119 /22.08.2019 Funcţia publică vacantă de execuţie existentă Funcţia publică vacantă de execuţie transformată
1 Nr. crt. 21 Inspector, clasa I, gradul profesional Principal (vechime în specialitate  5 ani) Inspector, clasa I, gradul profesional Asistent (vechime în specialitate 1 an)

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

-A.N.F.P Bucuresti

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA