HOTĂRÂREA nr.96 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.96

Din  25.06.2019

privind aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrareaUAT oraș Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere expunerea de motive nr.7524/13.06.2019 a primarului orașului Jibou ;

          Având în vedere raportul Biroului agricol nr.7523/13.06.2019 prin care se propune inchirierea prin atribuire directă sau licitație a unei  suprafețe de pajiște eligibila APIA de 9,17 ha și a unei suprafețe de 27,62 ha pajiște neeligibilă  APIA (acoperită cu tufișuri, mărăcinișuri, spini și arbuști) din pajiștile permanente  aflate în administrarea UAT oraș Jibou;

          Având în vedere:

             – Legea Nr. 32/2019 a Zootehniei care  reglementează creşterea şi exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral

-OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

– HG 1064/2013  privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a -Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

–  Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

          În temeiul art. 36 alin (2) litera “c” si art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata.

          În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Aprobă închirierea prin atribuire directă sau licitație publică deschisă cu strigare pe o perioada de 7 ani a unei suprafete de pajiste eligibila APIA de 9,17 ha și a unei suprafețe de 27,62 ha pajiște neeligibilă  APIA (acoperită cu tufișuri, mărăcinișuri, spini și arbuști) din pajiștile permanente  aflate în administrarea UAT oraș Jibou către solicitanții care au depus cereri  proporționale cu efectivele de animale deținute.

          În situația existenței mai multor cereri de închiriere pe aceeasi unitate de suprafață, se aplică procedura concurențială prin licitație publică deschisă cu strigare.

          Art.2 Preţul de închiriere prin atribuire directă sau de pornire la licitație pentru suprafața de pajiște permanentă eligibilă APIA este de 100 lei/ha/an, iar pentru suprafața de pajiște neeligibilă APIA este de 50 lei/ha/an. 

          Art.3 Se aprobă caietul   de sarcini   , conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.4 Se revoca  HCL nr. 50/2019 privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  unei suprafețe de teren de 3,27 ha teren pășune situată în Orașul Jibou sat Husia.

          Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Jibou, și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

           Art.6 Prezenta hotărăre se comunică cu :

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

          -Biroul Agricol

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA