HOTĂRÂREA NR.29 Din 09.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                     HOTĂRÂREA NR.29

Din 09.03.2022

privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobati prin HCL 157/08,10,2021, pentru investitia

DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SALAJ.

Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 3136/08.03.2022 a domnului Primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 1 si 3 ;

          -Raportul de specialitate nr. 3136/08.03.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

          -Avizul tehnic de principiu nr. 212416040/11.06.2021, emis de Delgaz grid, aviz Transgaz 29982/29.05.2020, adresa  Delgaz grid nr.10/03.02.2020 solutia tehnica pentru infiintarea sistemului de distributie al localitatilor Cuceu, Husia, Rona

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobati prin HCL 157/08,10,2021, pentru investitia  DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SALAJ.

Valoarea totala a investitiei este de : 17.563.914,68 lei la care se adauga

TVA in valoare de 3.294.883,92 lei,

din care C+M:  15.570.055,69 lei la care se adauga

                                        TVA in valoare de 2.958.310,58 lei data de devizul general.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul  management de  Proiecte si achizitii publice

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                POP CORNEL EUGEN                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                              OPRIȘ MARIA