HOTĂRÂRE NR 189 DIN 17.12.2021 privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”

ROMÂNIA                                                                      

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR 189

 DIN 17.12.2021

privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la

„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului nr. 15396/15.12.2021;

-Raportul de specialitate nr. 15398/15.12.2021 intocmit de Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3;

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) Art. 196 alin.1 lit.a)coroborat cu art. 5 lit.ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Se  adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă participarea ORASULUI JIBOU la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.2. Se vor asigura și susține din bugetul local cheltuielile neeligibile ale proiectului, în valoare de 67.145,00 LEI;

Art.3. Se aprobă documentația tehnico–economică, faza Studiu de Fezabilitate, caracteristicile principale și indicatorii  tehnico–economici ai obiectivului de investiții cuprinși în anexa privind descrierea sumară a investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea investiției „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”. Investiția se justifică ca făcând parte din Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” având un impact pozitiv pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Art.5. Se aprobă contractarea finanţării în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare și se desemnează reprezentantul legal al ORASULUI JIBOUcare este potrivit legii primarul acesteia dl. Dan GHIURCO, pentru a reprezenta solicitantul ORASUL JIBOUîn relaţia cu Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;

Art.6.ORASUL JIBOUse angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului;

Art.7. Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat;

Art.8. Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteazadomnul primar Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice.

Art.9.Hotărârea va fi comunicată către:

                   – Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

                        – Primarul ORASULUI JIBOU

-Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

     ȚELEA MURESAN VALENTIN                             SECRETAR GENERAL

                                                                             OPRIȘ MARIA

ANEXA NR. 1 la HCL.189/17.12.2021

DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Faza:  SF – Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:ORASUL JIBOU

AUTORITATE CONTRACTANTÃ:  U.A.T. ORASUL JIBOU

AMPLASAMENT:ORASUL JIBOU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

1.945.823,00 LEI din care:

1.878.678,00 LEI din bugetul alocat prin program

67.145,00LEI cheltuieli neeligibile

din care construcţii-montaj (C+M): 119.000,00LEI

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, respectiv indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Nr. stații de reîncărcare 50DC/22AC: 10buc;

Nr. puncte de reîncărcare create: 20 buc;

Nr. locuri de parcare pentru automobile electrice: 20 buc;

Indicatori de performanță

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Putere instalată / stație reîncărcare: 72kW;

Putere instalată totală: 720 kW;

Indicatorul de performanță al programului X=7,370 Kg CO2.

c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:

Durata de realizare: 10 luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.

Descrierea sumară a soluției:

În cadrul investiției propuse se vor crea 20puncte de reîncărcare, prin montarea a10 stații de reîncărcarestații de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele amplasamente vizate:

– Staţia de reîncărcare nr. 1 – Strada Morii

– Staţia de reîncărcare nr. 2 – Strada Agrijului

– Staţia de reîncărcare nr. 3 – Parc Industrial

– Staţia de reîncărcare nr. 4 – Parc Industrial

– Staţia de reîncărcare nr. 5 – Strada Someșului

– Staţia de reîncărcare nr. 6 – Strada Libertatii

– Staţia de reîncărcare nr. 7 – Strada Wesselenyi Miklos

– Staţia de reîncărcare nr. 8 – Strada Garoafelor

– Staţia de reîncărcare nr. 9 – Strada Liceului

– Staţia de reîncărcare nr.10 –Strada Odorheiului

Stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice vor fi formate din două puncte de reîncărcare fiecare, cu următoarele caracteristici:

– un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere de 50kW;

– un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice, stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Alimentarea acestora cu energie electrică se va executa în conformitate cu avizele tehnice de racordare și se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare din rețeaua publică de distribuție, care poate furniza puterea necesară.

Pentru toate stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice se vor executa următoarele lucrări de bază:

– Realizarea reţelei de alimentare cu linii electrice subterane – LES 0,4kV;

– Realizarea prizelor de pământ – concomitent cu LES 0,4kV;

– Realizarea postamentelor aferente staţiilor şi a Firidei(lor) de distribuție/BMPT;

– Montarea şi instalarea Firidei(lor) de distribuție/BMPT;

– Montarea şi instalarea staţiilor de reîncărcare;

– Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;

– Întreruperea alimentării cu energie electrică;

– Realizare conexiuni;

– Configurare iniţială staţii de reincărcare;

– Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;

– Testare, verificare şi punere în funcţiune;

– Recepție lucrări.

Caracteristici tehnice ale stațiilor de reîncărcare vehicule electrice:

– Funcționare în current continuu și alternativ care să permităîncărcarea simultană la puterile declarate;

– Alimentare trifazată;

– Grad de protecție min IP 54;

– Rezistență antivandal IK 10

– Echipată cu Conector tip ChadeMo – curent continuu

– Echipată cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3;

– Echipată cu Conector/Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;

– Echipată cu priza 220V – curent alternativ

– Număr de automobile încărcate simultan DC/AC – 2 buc

– Curent de alimentare maxim admis: 100A

– Tensiune de alimentare maxim admisă: 400V

– Curent de ieșire maxim admis DC: 120A;

– Tensiune de alimentare maxim admisă DC:500V;

– Curent de ieșire maxim admis AC:32A;

– Tensiune de alimentare maxim admisă DC:400V;

– Stațiile vor fi echipate cu sistem de protecție diferențială de 30 mA;

– Lungime cablu încarcare : minim 4m

– Cablu retractabil automat

– Sistem de răcire cu ventilare forțată

– Carcasă stație: structura aluminiu, baza inox, carcasa otel

– Temperatura de operare: -30oC – +50oC

– Stațiile vor fi echipate cu un sistem integrat de stocare energie în baterii (3,6 KWh înmagazinare cu putere de 14 KW) inclus în carcasa stației;

– Putere de încărcare >/= 50kW în curent continuu

– Putere de încărcare >/= 22KW în curent alternativ

– Echipată cu display TFT – touch screen antivandal minim 7“ poziționat între 0,9 m și 1,3 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități

– Comunicație: Wifi, GPRS minim 3G și Ethernet / OCPP minim V1.6

– Cititor de card: RFID și NFC, cititor de carduri bancare contactless incorporat în carcasa stației în echipare standard, care nu afectează certificările produsului

– Meniu de funcționare în limba română, limba engleză și minim alte 2 limbi de circulație internațională

– Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației

– Stațiie de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată

– Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.

– Stațiile vor fi prevăzute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru a evita formarea condensului sau înghețul acestora;

– Stația va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației: disponibilă (verde), în lucru (albastru), defectă (roșu)

– Stația va fi dotată cu sistemul de încărcare în așteptare pentru încărcarea DC/DC (smart queuing) care permite cuplarea simultană pentru ChadeMo și COMBO 2;

– Stațiile se vor putea integra în sisteme ulterioare de încărcare de 100 KW;

– Stațiile vor fi livrate cu o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;

– Stațiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plata cu POS pentru card bancar.

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

– Declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE);

– Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de conformitate;

– Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC;

– Va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicație OCPP minim versiunea 1.6;

– Va prezenta rapoarte de testare care să ateste conformitatea cu cerințele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD.

Garanție stație – minim 60 luni.

Caracteristici aplicație/platformă de administrare:

Condiții de garanție și post garanție:

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

     ȚELEA MURESAN VALENTIN                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                    OPRIȘ MARIA