PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna septembrie  2013

Primarul orasului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul  45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă , dl/d.na consilier ___________________ pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna septembrie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,                                                        Avizat legalitatea:

                              Ing.Eugen Balanean                                                SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria