HOTĂRÂREA nr.110

Din  27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.110

Din  27.06.2023

privind modificarea contractului de comodat nr.9115/14.07.2021

încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU pentru Bază sportivă

Consiliul local al al orașului Jibou,          

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.8155 /26.06.2023 al primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 8156/26.06.2023 privind modificarea contractului de comodat nr.9115/14.07.2021 (pentru Bază sportivă Jibou dată în folosință gratuită în vederea desfășurării activităților sportive) încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU;

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Extrasului de Carte Funciară cu nr. 53965 / 30.09.2022;

-Certificatului de înregistrare fiscala a SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU-46373032, data atribuire 27.06.2022;

-HCL 96/29.06.2021 privind încheierea unui Contract de comodat, privind atribuirea în folosință gratuită a BAZEI SPORTIVE JIBOU compusă din  teren de sport în suprafață de 8469 mp,  tribuna construită la sol 220 mp, vestiare 120  mp;

În conformitate cu art. 349, 350, 351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a normelor Agenției Naționale de Sport privind reglementarea unor probleme  financiare și organizatorice ale activității sportive, a Legii nr. 273/2006, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului.

În baza Extrasului de Carte Funciară cu nr.  53965 / 13.05.2021

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3) lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Contractului de comodat privind atribuirea în folosință gratuită a BAZEI SPORTIVE JIBOU compusă din teren de sport în suprafață de 8469 mp,  tribuna construită la sol 220 mp, vestiare 120  mp prin actualizarea CAP. 1 Părțile contractante, alin. 2 astfel:

-pentru persoana juridică de drept public – SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU se vor utiliza datele de identificare conform Certificatului de înregistrare și datele reprezentatului unității de drept public, conform deciziei de numire în funcție.

 Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a acesteia se încredințează primarul orașului Jibou și SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

       -Instituția Prefectului județul Sălaj 

       -Primarul orașului Jibou

       -SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU

       -Serviciul buget,finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

       -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA