HOTĂRÂREA nr.162 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.162

Din 24.11.2020

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul  nr.13226 din 23.11.2020 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de Administrație  și în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  (CEAC);

            -Solicitările unităților de învățământ;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.13225/23.11.2020 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

            Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  ,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2020-2021, după cum urmează:

1.Clubul Copiilor Jibou:

                        -dl Stana Ioan

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:          

                        -dl Petrean Doru Aurelian

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:    

                        -dl Pașcalău Vlad

                        -dl Big Valentin

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:  

                        -dna Cadar Anamaria

                        -dl Szanto Ioan

                        -dl Sicora Cosmin

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:     

                        -dl Pintea Victor

                        -dl Pop Emmanuel

            Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității (CEAC) la unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

1.Clubul Copiilor Jibou:

                        -dl Șigovan Flaviu

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:          

                        -dl Chiș Ciprian

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:    

                        -dl Pop Cornel

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:  

                        -dna Almaș Ioan

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:     

                        -dl Țelea Valentin

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoanele menționate mai sus.

            Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA