Hotararea nr 47 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA Nr 47

                                                Din 27 mai 2014

Privind alocarea unei sume pentru achizitionare servicii juridice – asistenta si reprezentare in dosarul nr  6485/337/2013            

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 27 mai 2014,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului Orasului Jibou privind alocarea unei sume pentru achizitionare servicii juridice

– referatul nr.1406 din 20 martie 2014 al secretarului orasului Jibou.

– avizele nr.2493 si 2495 din 26.05.2014 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            Potrivit prevederilor art.1 alin.2 din OG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea diciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă achizitionarea serviciilor de  asistenta juridica  si reprezentare  a intereselor primarului  orasului  Jibou  in calitate de reprezentant al Unitatii administrativ teritoriale  -ORASUL JIBOU  ,in dosarul. nr  6485/337/2013 pe                                   rol la judecatoria Zalau , prin incheierea unui contract  de asistenta juridica  cu cabinet avocat  „Ielciu  si Asociatii” .

Art 2 – Se aproba suma maxima care poate fi utilizata in acest scop.3.000 lei.

           Art. 3  – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Vincze Ioan                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                           Opris Maria