HOTĂRÂREA NR. 11 Din 27 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 11

                                                Din 27 ianuarie 2015

Privind aprobarea planului  de acţiuni de interes local pe  anul 2015 pentru  prestarea muncii aferente acordării ajutorului social

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27 ianuarie 2015,

            Având în vedere raportul nr. 7827/30.12.2014 al comaprtimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar, avizele comisiilor de specialitate ;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de acţiuni de interes local pe  anul 2015 pentru prestarea muncii aferente acordării ajutorului social, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sector de activitate:  Bolfă Anchidim şi Paskucza Szarita.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Rus Dan                                                                             Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria