PROIECT DE HOTARARE NR. 29 din 10 03. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE NR. 29

                                                       din 10 03. 2015

Privind rectificarea bugetului local pentru finantarea cheltuielilor pentru intretinere drumuri pe timp de iarna  in baza Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.11/27.02.2015

            Primarul Oraşului Jibou.

            Având în vedere referatul nr. 2562/09.03.2015 a biroului buget, finante, contabilitate, Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.11/27.02.2015  pentru finantarea cheltuielilor pentru intretinerea pe timp de iarna a drumurilor judetene, transa a II-a 2014/2015;

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local prin finantarea cheltuielilor pentru intretinerea pe timp de iarna a drumurilor judetene, transa a II-a 2014/2015 cu subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate,  astfel:

Venituri……………………………………………………………………………..5,00 mii lei

43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliile locale

         Si judetene pt.ajutorare in situatii extreme de dificultate

Cheltuieli…………………………………………………………………………..  5,00 mii lei

Cap.84.02 Strazi

   Chelt.materiale

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

  PRIMAR,

Ing. Eugen Bălănean                                                             Avizat legalitatea,

                                                         SECRETAR ORAS,

                                                            Maria Opriş