HOTĂRÂREA  nr.81

Din  25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.81

Din  25.04.2023

Privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial din localitatea Rona

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.5332 din 20.04.2023 al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere, pentru spatiul comercial din satul Rona;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 5331 din 20.04.2023;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Cererea nr.4876/11.04.2023 a doamnei Butaș Raluca în calitate de reprezentant legal al II Butaș Raluca;

-HCL nr.12/2014 privind aprobarea organizării licitației publice deschise cu strigare pentru închirierea unui spațiu comercial situat în localitatea Rona;

Văzând prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr.15/A în suprafață de 61 mp pentru II Butaș Raluca cu încă un an de zile.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– II Butaș Raluca

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA