HOTĂRÂREA NR.91 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.91

Din 25.06.2019

Privind acceptarea unei donații de 5,43 mc material lemnos oferită de Ocolul Silvic Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere,

– adresa nr. 10.420/09.05. 2019 a Ocolului Silvic Jibou prin care ni se comunică faptul că există în custodia Ocolului Silvic Jibou cantitatea de 5,43 mc material lemnos și ofertarea acestuia ;

– raportul de specialitate  nr.6030/15.05.2019 a Viceprimarului orașului Jibou privind  propununerea de acceptare a materialului lemnos  oferatat de către Ocolul Silvic Jibou

– expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Vazand prevederile:

– art.36 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

          – art.36 alin. 2, lit.b, art.121 (3 ) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art.45 (3 ) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă acceptarea ofertei de donaţie, având ca şi obiect 5,43 mc material lemnos  confiscat,  in valoare de 1.897,33 lei oferită de către Ocolul Silvic Jibou, având  specificațiile descrise astfel.

Nrt. crt. Specia/ grupă de specii Sortimentul dimensional UM Cantitate Pret unitar Valoare
1 Cherestea Molid mc 1,8 639 1150,2
2 Marginari Molid mc 1,562 205,82 321,49
3 Grinzi Molid mc 2,068 205,82 425,64
  Total     5,43   1897,33

          Art.2 Bunurile  donate se înscriu în evidențele financiar contabile ale Primăriei orașului JIBOU.

          Art.3 Se mandatează  domnul primar și doamna secretar să semneze actul de donație.

          Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar.

          Art.5 Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate, impozite și taxe locale

-Ocolul Silvic

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA