HOTĂRÂREA nr.29 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.29

Din 28 Martie 2017

privind  stabilirea stațiilor de îmbarcare/debarcare călători în  raza orașul JIBOU și a satelelor aparținătoare

                Consiliul local al orasului Jibou, 

                Având în vedere:

                -raportul de  specialitate  nr.2936 din 13.03.2017 al viceprimarului UAT oraș  Jibou și a compartimentului urbanism ,administratrea domeniului public și privat

                -adresa  nr.15.337/2016  a  Consiliului  Județean Sălaj prin care ne solicită să analizăm și să hotărâm înființarea unei stații de îmbarcare /debarcare călători în zona parcului central din orașul Jibou având în vedere că  operatorii de transport public județean de persoane prin curse regulate solicită înființarea unei stații în orașul JIBOU, în zona parcului  central depoarece  autogara nu mai functioneaza și  stația de imbarcare/debarcare călători nu mai există.

              -expunerea de motive a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.

               În conformitate cu prevederile art.1(4)lit l din Legea nr 92/2007 privind transportul  public local .

               Potrivit  prevederilor art.36 alin (2) lit d,  din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare.

               În temeiul  prevederilor art.45  alin (1,2,3)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare                                            

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se stabilesc  stațiile de îmbarcare/debarcare călători în raza orașul JIBOU și a satelor aparținătoare, astfel: orașul Jibou în zona Parcului Central, în satele aparținătoare Cuceu, Husia, Var în centrul  localității, în proximitatea magazinului tip ABC,  iar în satul Rona în  vecinătatea

Bisericii Ortodoxe.

         Statiile de îmbarcare/debarcare vor fi  marcate în mod corespunzator.

            Art.2 Cu ducerea  la îndeplinire se încredițează domnul Primar

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

           -Domnul Primar

           -Instituția Prefectului județului Sălaj

           -Birourile:administrație publică, transport local/administrarea domeniului public și privat

           -Consiliul Județean Sălaj

           -Dosar de ședință/dosar  hotărâri

           -Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

                Csatlos Sandor