HOTĂRÂREA NR.84

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.84

Din 09.06.2022

privind darea în folosință gratuită ,pe perioadă determinată,către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj-Poliția orașului Jibou  a unui imobilului situat în  Parc Industrial nr. 7 oras Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 7402 /09.06.2022;

-Raportul de specialitate comun nr. 7403 /09.06.2022 al Compartimentului, urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat si compartimentul contabilitate, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-Solicitarea Inspectoratul de Poliție Județean SălajPoliția orașului Jibou  nr.7397 din 08.06.2022 însoțită de adresele 470515 /31.05.2022 a Direcției de Logistică din Inspectoratul General al Poliției Române,precum și adresa nr.33211 din 08.06.2022 a Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj prin care ne solicită atribuirea unui imobil cu titlu gratuit în vederea relocării personalului MAI.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

Văzând prevederile art. 92 art. 129 (1), coroborat cu art 129(2)lit c, art 139 (1,3), art.108,  art 349, art 350 ,351 din OUG nr. 57/2019  provind Codul Administrativ ;

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj-Poliția orașului Jibou  a imobilului in suprafata de 320 mp, situat în Parc Industrial nr.7  , oras Jibou cu denumirea de ,,Clădire sediu Vama Parc Industrial ,, în baza unui contract de comodat,pe o perioadă de  5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional cu respectarea prevederilor art 349,350,351 din OUG nr 57/2019.Imobilul are caracteristicile tehnice  si functionale prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Datele de identificare a bunului si bunului si valoarea de inventar

Cladire sediu Vama Parc Industrial  situat administrativ in orasul Jibou  -Parc Industrial str. Parc Industrial nr 7 Valoarea de inventar a imobilului este de 558.912lei

Paza si protectia imobilului cade in sarcina comodatarului

Destinatia bunului  – imobilului  va fi utilizat  de catre Inspectoratul  de Poliție Județean Sălaj-Poliția orașului Jibou  cu destinatia de birouri inclusiv birouri pt activitatea S.P.C.L.E.P  Jibou.

Termenul de predare -primire a bunului  imobil  va fi cel tarziu  data  încheierii contractului de comodat.

Cheltuielile cu plata utilităților vor fi  suportate de comodatar. 

Modalitati de angajare a raspunderii si sanctiuni .Angajarea si raspunderea  partilor contractante se va realiza cu resapectarea prevederilor dreptului comun.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

CADAR  ANAMARIA                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA