HOTĂRÂREA NR. 69 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA NR. 69

Din  28.05.2019

privind  retragerea  din administrarea  și gestionarea Asociației  de Dezvoltare  Intercomunitară  ECODES  Sălaj  a unui numar de patru puncte  de colectare  supraterane

Consiliul Local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.3901/28.03.2019 al Serviciului buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe locale;

– Expunerea de motive nr. 3902/28.03.2019 a Primarului Orașului Jibou și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

  • Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;
  • Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;
  • prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;    
  • Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale – LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Retragerea din administrare si gestionare ADI Ecodes Sălaj a unui numar de patru puncte gospodaresti de colectare in valoare de 65.872,41 lei, situate pe raza UAT Oraș Jibou.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  .

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Adi Ecodes Sălaj

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ                                                                                                   Opriș Maria