Hotararea nr. 25 din 25 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 25

                                                Din 25 martie 2014

Privind trecerea unui imobil situate in incinta Primariei Jibou din domeniul public de interes local  în domeniul privat al oraşului Jibou .

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.03.2014;

Având în vedere:

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                          Hotărăşte:

      Art. 1  Se aprobă trecerea  din domeniul public de interes local  in domeniul privat al orasului Jibou a unui imobil  cuprins la nr.crt.1 Anexe gospodaresti, randul 7, din Anexa 4 la HG nr.966/2002, astfel:

Cod.Clasif.2.9.3.2. Grup sanitar, S=22 mp, Anul darii in fol. 1994, Val inv.8.881.837,            HCL 33/24.08.1999

      Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  secretarul oraşului Jibou

şi  Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează:

  Farcas Sorin                                                                                    Secretar oraş,

                                                                                                        Opris Maria