HOTĂRÂREA nr. 94 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.94

Din  29.06.2021

privind completarea listei de invetiții aprobată prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu  investițiile “Consolidare mal si regularizare curs apa pentru Valea Fundatura Raului” si “ Reparatii Santuri Rona IV”

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.8539/29.06 2021 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  investițiile “Consolidare mal si regularizare curs apa pentru Valea Fundatura Raului” si “ Reparatii Santuri Rona IV”;

         – referatul de aprobare a domnului Primar nr.8538/29.06.2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021 cu   următoarele investiții:

  1. “Consolidare mal si regularizare curs apa pentru Valea Fundatura Raului” Valoarea estimata a investitiei de 250.000 lei + 47.500 lei TVA
  2. “ Reparatii Santuri Rona IV” Valoarea estimata a investitiei este de 151.000,00 lei TVA inclus .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                  -Dosar de ședința/publicitate

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL                                                                                                  OPRIȘ   MARIA