HOTĂRÂREA NR. 83 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 83

Din 29 septembrie 2015

Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie si in Comisiile de Evaluare a Calitatii Educatiei  la unităţile de învăţământ din orasul Jibou

            Consiliul Local  Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2015,

            Având în vedere raportul nr. 11565/2015 al comp. administratie publica locala prin care se invoca solicitarile unitatilor de invatamant din orasul Jibou pentru numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie la scoli si in Comisiile de Evaluare a Calitatii Educatiei, expunerea de motive a d.nei viceprimar şi avizul nr. nr.11851/28.09.2015 a comisiei de specialitate nr.2.

Potrivit prevederilor art. 96 alin.2 lit.a – Legea nr. 1/2011, Legea  educaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

            Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Consiliul  de Administraţie de la unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Rus Dan,

–  Boian Radu

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Petris Flavia

– Vincze Ioan

                                                                        – Muresan Augustin

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Barbur Traian

– Bujor Ioan

– Grădiniţa Prichindel                                        – Neagota Victoria

            Art. 1  Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Comisia de Evaluare a Calitatii Educatiei la unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Almas Ioan

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Pop Iulius-Emmanuel

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Vincze Ioan

– Grădiniţa Prichindel                                        – Buda Viorica

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează:

Ing. Almas Ioan                                                                                    Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria