HOTĂRÂREA NR.139

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA NR.139

Din 10.08.2023

privind aprobarea proiectului cu titlul: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.158/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.159/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind aprobarea proiectului cu titlul: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-HCL 194/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:  MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – P-ȚA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORAȘUL JIBOU;

-HCL 54/28.03.2023- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou;

-Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, reziliență, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1;

-Posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor necesare realizării investiției mai sus menționate;

Potrivit prevederilor:

-Art.44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) li. b coroborat cu art 129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul cu titlul “Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1.

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orasul Jibou”, în cuantum de 87.425.195,80 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”.

ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT ORAȘUL JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se încredințează  primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

ART.8 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. investiții management de proiecte și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA