PH nr. 99 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA  nr. 99

Din 28.08. 2018

Privind  modificarea art. 1 al  Hotărârii nr. 190 din 19.12.2017prin completarea cu date de carte funciară        

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -Raportul nr.10783 /28.08.2018 al biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea  domeniului public și privat privind propunerea de modificare a art.1 a Hotărârii nr.190 din 19.12.2017 cu  înscrierea   datelor  de carte funciară;

          – expunerea de motive a d-lui Primar 10784/28.08.2018

          -Hotararea  nr.190/ 19.12.2017  a   Consiliul Local al oraşului Jibou privind completarea domeniului public de interes local cu un imobil/apartament situat in strada Libertății nr. 25, ap. 3, bloc L 17 si darea  acestuia in administrarea Spitalului orășenesc Jibou;

          Potrivit HG nr 529/2010 si OUG nr 48/2010 incepand cu data de 01.07. 2010  Spitalul orășenesc a trecut  în subordinea autorității locale;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

           În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

           În baza prevederilor art. 36  lit. c,  din Legea nr. 215/2001, republicată;

           În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

 

HOTĂRAȘTE:

  

       Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 a  Hotărârii  Consiliului Local nr.190 din 19.12.2017 prin completarea cu date de carte funciară

Articolul 1 va avea urmatorul continut:

      “  Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea   unui imobil/apartament nr. 3  în suprafață de 78,03 mp inscris in CF colectiva 324 Jibou cu nr top 6/3, 7/2 ,8/2 si nr top al apartamantului 6/3, 7/2, 8/2 / III situat în strada Libertății nr. 25 ap. 3 bloc L.17, oraș Jibou.”

    Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 190/2017 rămân neschimbate.

    Art.3  Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Serviciul Contabilitate                                                                       

          –  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

 

              Presedinte de sedinta

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector  Bone Tunde Emese,