HOTĂRÂREA NR.173 din   20.12.2018

HOTĂRÂREA NR.173

Din   20.12.2018

Privind  virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.14348/23.11.2018 a domnului Primar;

-raportul nr. 14347/23.11. 2018 al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate prin care se propune aprobarea unor  virări de credite în cadrul aceluiași capitol  bugetar ;

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar astfel:                                                                                                                    Miilei

Reducere  lei Majorare
12,00 84.03.03   STRAZI
12,00 20.01.30 alte alte bunuri SI  servicii
70.06.00  iluminat public 12,00
20.01.03 incalzit,iluminat    8,00
20.01.30 alte alte bunuri SI  servicii    4,00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează:

                  CSATLOS SANDOR                                            SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria