HOTĂRÂREA NR. 60 din 30 iunie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 60

                                                            Din  30 iunie  2015

                 Privind aprobarea investiţiei “Amenajare spatii verzi in cartierul Avram Iancu din orasul Jibou”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2015,

            Având în vedere:

            – raportul nr. 7637/2015  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii; expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de  specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Amenajare spatii verzi in cartierul Avram Iancu din orasul Jibou” in valoare estimata de 57500 lei cu TVA conform Devizului  – Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar Indreies Ana Claudia, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Barbur Traian                                                               Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria