HOTĂRÂREA NR.50 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.50

Din 18.04.2019

privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  unei suprafețe de

teren de 3,27 ha teren pășune situată în Orașul Jibou sat Husia

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– referatul nr.5032/17.04.2019 al Biroului Agricol și cadastru funciar;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou și avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1  și nr.3 ale Consiliului Local;

          În baza prevederilor:

-Art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pubica, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5, lit. a  coroborat  cu art.123 alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitației publică deschisă cu strigare a  unei suprafețe de teren de 3,27 ha teren pășune situată în Orașul Jibou sat Husia.

          Art.2  Se aprobă pretul de pornire a  licitației  de 100 lei/ha /an .

          Art.3  Se aprobă perioada de închiriere a terenului de  7 ani de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale în condițiile legii.  

          Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,  organizarea și desfășurarea licitației,conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre.

          Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.6   Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate

          -Biroul Agricol și cadastru funciar

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA