HOTĂRÂREA nr.137

Din  18.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.137

Din  18.10.2022

privind propunerea de completare a HCL nr. 130 / 25.08.2020 privind  aprobarea   

 Regulamentului  de eliberare a Acordului administratorului drumului- privind lucrarile de racordare la retelele publice (de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu) realizate   pe   proprietăți   apartinand   domeniului   public   al Orasului Jibou si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor,etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

          Consiliul local al orasului Jibou

          Avand in vedere

 • Raportul de specialitate  nr.13139/17.10 .2022  al Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii si protectia mediului ,politia locala
 • Referatul de aprobare nr. 13138/17.10 .2022  a domnului primar  ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate  ale Consiliului local.
 • Potrivit prevederilor  Legii nr 139/2019 pentru completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare
 • Vazand prevederile Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice  cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 •  Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • In conformitate cu prevederile art 129 (2)lit d  coroborat cu prev.art 129(7)lit n , art 284,285,286  din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ
 • In temeiul prevederilor art. 139 (1,3) , art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

        Art 1.  Se  aproba completare a HCL nr. 130 / 25.08.2020 privind  aprobarea   

 Regulamentului  de eliberare a Acordului administratorului drumului- privind lucrarile de racordare la retelele publice (de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu) realizate   pe   proprietăți   apartinand   domeniului   public   al Orasului Jibou si care afecteaza structura căilor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor,etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , cu un nou aliniat alin (18)  la capitolul 5, art.5   care sa cuprinda modul de realizare a straturilor rutiere pentru lucrarile de inlocuire, reparatie, aductiune, extindere la retelele edilitare prin care infrastructura drumului este puternic afectata   dupa cum urmeaza :

  Capitolul  5 Art. 5 Alin (18)  va avea urmatorul conținut :

In momentul cand lucrarile de inlocuire, reparatie, aductiune, extindere la retelele edilitare   afecteaza puternic  infrastructura drumului   executandu-se atat in planul  longitudinal al strazilor/drumurilor (retelele propriu zise) cat si in plan transversal (racorduri la fiecare proprietate),    refacerea domeniului public se va realiza astfel:

10 cm nisip

Conducta  / cablu

10cm nisip

Piatra sparta/ balast compactata in strat de maxim 20 cm

Banda de avertizare

Piatra sparta/ balast compactata/compactat in strat de maxim 20 cm – h variabil in fucntie de adancimea sapaturii

15 cm Balast stabilizat –   conform STAS 10743

6.0 cm Beton asfaltic BAD 24.4 conform stas SR EN 13108

4.0 cm Beton asfaltic BA 16 conform SR EN 13108 – pe toata latimea stazii afactata de lucrari

Frezare mixtura asfaltica existenta 4.0 cm pentru a mentine linia rosie neschimbata.

      Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul Primar  Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului. Disciplina in constructii si protectia mediului , politia locala

       Art 3. Prezenta se comunica cu

 • Dl. Primar
 • Institutia Prefectului –judetul Salaj
 • Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Disciplina in constructii si protectia mediului
 • Politia locala
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ:      PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA