HOTĂRÂREA nr. 112 Din 25.09.2018

HOTĂRÂREA nr. 112

Din 25 septembrie 2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local

în  luna octombri 2018

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

       Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier Coman Cristina Veronica  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna octombrie 2018.

Art.2   Prezenta se comunică cu:

-Domnul primar

-Instituția Prefectului- Județul Sălaj

-dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-publicitate

-persoana prevazută la art 1 .

              Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,