HOTĂRÂREA NR.130 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.130

Din 24.09.2019

privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere

– Raportul de specialitate nr.11.542/19.09.2019  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului public si privat, din cadrul Primăriei orașului Jibou ;

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Prevederile art.879 alin,1 şi 5 şi art.880  din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

             – Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară

             – Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând referatul de aprobare nr.11541/19.09.2019 a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

 În temeiul prevederilor art.129, lit. b), 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă documentaţia cadastrală de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou, identificate după cum urmează:

-în CF 53143 (nr.top/cad) 53143  este înscrisă suprafața de 5050 mp – Lot 1 teren intravilan ( curți constructii cu Scoala Lucian Blaga și Cabina poartă

-în CF 54019 (nr.top /cad )54019  este înscrisă suprafața de 337 mp –Lot 2 teren intravilan

(2) Prin  alipirea celor doua loturi de terenrezultă imobilul cu nr.cadastral 54139, situat  în loc.Jibou ,str. Garoafelor nr.7, jud Sălaj avândsuprafața măsurată de 5387 mp .

            Art.2 Se mandatează secretarul orasului Jibou să semneze actul autentic de alipire la un birou notarial..

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA