PH 57 din 08.06.2018

nr. 57 din 08.06.2018
HOTĂRÂREA nr.57 Din 08.06.2018 privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Jibou
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.57

Din 08.06.2018

privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând  domeniului public al orașului Jibou

 

Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

– raportul nr. 7075 din 31.05.2018 al Biroului urbanism , administrarea domeniului public și privat al orașului prin care se propune acordarea  dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând  domeniului public al orașului Jibou   pentru executarea lucrărilor necesare realizarii, relocării, retehnologizării și desființării unor capacități energetice cu titlu gratuit   pe toată durata existenței acestora potrivit documentației prezentată de către solicitant;

-Adresa nr. 7075 din 31.05. 2018 a Societății de distribuție a Energiei Electrice Transilvania  Nord  S.A. ;

– Art.12 alin. 2-6 din Legea nr. 123/2012  a energiei electrice și gazelor naturale;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1,3 a Consiliului local;

– Expunerea de motive a domnului primar;

Văzând prevederile art. 36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.45 alin (3)  din legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă acordarea  dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând  domeniului public al orașului Jibou   pentru executarea lucrărilor necesare  realizării,relocării, retehnologizării și desființării unor capacități energetice cu titlu gratuit   pe toată durata existentei acestora potrivit documentației parte integrantă din prezenta, astfel:

  • Suprafata de teren ocupata definitiv  -157,85 mp în vederea modernizării LEA 0,4 Kv Jibou str. T. Vladimirescu ,str. Ronei ,str. Stejarilor , str.Odorheiului,str.Nucului.
  • Suprafata de teren ocupata definitiv  -42,00mp pentru Sistematizare LEA  20KV Zalău și Injectie de putere str.Gheorghe Doja  localitatea Jibou
  • Suprafața de teren ocupata definitiv  -20,75 mp in vederea Modernizarii LEA 20kv Pompe si reconstructie PTA Stejarul.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul primar și Biroul Urbanism

    Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

-Societatea  de distributie a Energiei Electrice Transilvania  Nord  SA

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

          Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Foltis Radu                                                                    Secretar oraș 

                                                                                                              Opriș Maria