HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 46

                                                            Din  28 aprilie 2015

  Privind aprobarea achizitionarii unui teren pentru investitia „Drum de centura Est Jibou”

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 28.04.2015,

Având în vedere:

–  expunerea de motive  a d.lui primar privind necesitatea devierii traseului investitiei „Drum de centura Est Jibou” deoarece in apropierea drumului se afla un stalp de inalta tensiune care ar putea produse arc electric, situatie in care SC Elecrica a impus modificarea traseului drumului, situatie in care este necesar sa se aprobe achizitionarea suprafetei de 2000 mp, proprietatea unor persoane fizice.

–  referatul nr. 3717/31.03. 2015 al Biroului  managementul proiectelor, tehnic, investitii prin care se arata necesitatea modificarii traseului drumului de centura est Jibou in sensul ocolirii retelei de inalta tensiune in zona podului Valea Firiza, modificare aprobata de catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pe baza proiectului depus.

–  Rapotul de evaluare a proprietatii imobiliare-teren extravilan, parcela „Barc” JIBOU, inregistrat la nr. 486/27.04.2015

–  Avizul nr. 4857/27.04.2015 al comisiei de specialitate nr.1  a  Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, c, d, alin.6 pct.14, art.123(1) din Legea nr.215/2001,  modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1,2,3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă achizitionarea suprafetei de 2000 mp teren, proprietatea persoanelor fizice  inscrise in Incheierea nr. 6616/06.03.2015, teren necesar modificarii traseului drumului de centura pentru ocolirea retelei de inalta tensiune in zona podului peste Valea Firizei,  masura impusa de SC Electrica .

            Art. 2  Se aproba pretul de achizitionare de 4,10 lei/mp conform Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare in cauza, raport insusit de Consiliul Local si care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Petris Flavia                                                                      Contrasemnează:                                                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                             Opriş Maria