HOTĂRÂREA nr. 170 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA nr. 170

Din 18.12.2018

Privind aprobarea cotei de cofinanțare  pentru investiția  „Modernizarea iluminatului public in orașul Jibou și satele aparținătoare, județul Sălaj„

Consiliul Local al orașului Jibou

Având în vedere:

– Raportul  de specialitate nr. 15318/18.12.2018 privind aprobarea cotei de cofinanțare pentru investiția  „Modernizarea iluminatului public in orașul Jibou și satele aparținătoare, județul Sălaj„

– Expunerea de motive a domnului primar

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin.( 2) lit.d, alin.(6) lit. a, pct.2, art.115,  alin.(1)  lit.b, din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cota de cofinanțare pentru investiția „Modernizarea iluminatului public in orașul Jibou și satele aparținătoare, județul Sălaj„ astfel:

– valoarea cheltuielilor  eligibile este de 2198271,96 lei + TVA, adică  2615943,64 lei

– valoarea cheltuielilor neeligibile care trebuie suportate de la bugetul local este de 274298,70 + TVA, adică 326415,45 lei

Art.2. Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei se incredințează domnul Primar și Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice .

   Art.3  Prezenta se comunică cu

  • Instituția Prefectului- județul Sălaj
  • Primar
  • Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice
  • Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale
  • Publicitate/dosar de ședință

 

 

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                               Opriș Maria