HOTĂRÂREA NR.72 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.72

Din 26.05.2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului

Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj, cod SMIS 122405

                Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr.5871 din 25.05.2020    a domnului Primar

-Raportul de specialitate nr.5866/25.05.2020 al Compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si Construire Sala de Sport in localitatea Jibou, jud. Salaj”, cod SMIS 122405, depus pentru finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

          -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si Construire Sala de Sport in localitatea Jibou, jud. Salaj”, cod SMIS 122405, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si Construire Sala de Sport in localitatea Jibou, jud. Salaj”, cod SMIS 122405, în cuantum de 13.122.195,07 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.869.695,94 lei și valoare totală neeligibilă de 3.252.499,13 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 197.393,92 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si Construire Sala de Sport in localitatea Jibou, jud. Salaj”, cod SMIS 122405.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si Construire Sala de Sport in localitatea Jibou, jud. Salaj”, cod SMIS 122405, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește dl primar ing.  DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

 ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            ART.8 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului- județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Liceu Tehnologic Octavian Goga

                        -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

                        -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

                        -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA