HOTĂRÂREA NR. 168 Din 28.11.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR.  168

Din   28.11.2017

Privind propunerea de atribuire în proprietate ,prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 691 mp  aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991  ,republicată în favoarea numitei Sziklovari Maria

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28. 11. 2017           

            Având în vedere:

-expunerea de motive a domnului Primar ;

-Raportul nr 11.952 din  20.11.2017 al Biroului agricol privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren aferent casei de locuit în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată în favoarea numitei Sziklovari Maria.

-Cererea numitei Sziklovari Maria domiciliată în localitatea Jibou str. Libertății nr. 51, de atribuire în proprietate ,prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a suprafeței de 691 mp teren înscris în

CF 523 Jibou teren  aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din legea nr 18/1991  , republicată,

-adresa OCPI Sălaj nr 7277/2017 înregistrată la instituția noastră la  nr. 11.952/20.11.2017 prin care se comunică că documentația înaintată  pentru emiterea ordinului respectă cerințele tehnice  prevăzute de lege;

avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 36 din legea nr 18/1991 legea fondului funciar,republicată;

            În temeiul art. 36(2) lit c ( 9)  şi art. 45(3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se  propune  atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj a terenului intravilan  în suprafață de 691mp inscris în CF  523  situat în intravilanul  orașului Jibou str. Libertatii nr. 51 teren pe care numita deține în proprietate împreună cu soțul ei o casă de locuit.

             Art 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou și  Biroul agricol.

            Art. 3 Prezenta  hotărâre poate fi atacată  la Tribunalul Sălaj  în condițiile Legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările  ulterioare.

            Art 4   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Persoana prevăzută la art. 1

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria