HOTĂRÂREA nr.77 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.77

Din 28 iulie 2017

privind aprobarea  instituirii unei noi taxe pentru utilizarea domeniului public  și completarea  HCL nr 132/2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr 8567 din 21.07. 2017   al compartimentului contabilitate prin care se propune  instituirii unei noi taxe pentru utilizarea domeniului public  si completarea  HCL nr 132/2016

-expunerea de motive  a domnului primar

– avizul  favorabil al  comisiei de specialitate nr 1 al Consiliului local

       Văzând prevederile HCL nr 132/29.11.2016 prinvind impozite și taxe locale pe anul 2017

         În temeiul prevederilor art. 36 alin 1) lit( b și d)  coroborat cu prevederile art.45 (3)din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

      Art.1 Se aprobă  instituirea  unei noi taxe pentru utilizarea domeniului public  și completarea  HCL nr.132/2017 cap. Alte taxe , în sensul :

    – se aprobă libera trecere a autovehiculelor de peste 12 tone  cu plata unei taxe de

15 lei/auto/zi. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

    Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și doamna Becea Floare inspector la  Biroul impozite și taxe locale,

    Art.3 Prezenta se comunică cu ;

        – Dl. Primar

        – Instituția Prefectului județului SĂLAJ

        – Serviciul Contabilitate impozite și taxe locale

        – Dosar hotarari/dosar de sedinta

        – Publicitate /mass-media

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria