HOTĂRÂREA NR.86

Din 25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA NR.86

Din 25.04.2023

privind aprobarea cotizațiilor anuale în vederea exercitării activității de audit public intern prin Compartimentul specializat constituit la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Valea Barcăului”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.5419/24.04.2023 al secretarului general delegat;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.5419/24.04.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

           -Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

           -Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            -Art. 89 alin. (1 și 3) Art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            -Codul privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004;

            -Hotărârea Consiliului Local Jibou nr. 44/24.02.2023 privind aderarea orașului Jibou la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare “Valea Barcăului”,

-Hotărârea nr.5 din 28.03.2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Valea Barcăului privind aprobarea aderării Orașului Jibou la  Asociaţia de dezvoltare intercomunitare “Valea Barcăului”;

            -Hotărârea nr. 6 din 28.03.2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Valea Barcăului privind modificarea și completarea Statutului Asociației Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare “Valea Barcăului”, Anexa nr. 2,

-Hotărârea nr. 7 din 28.03.2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare “Valea Barcăului”privind aprobarea cotizației anuale pentru funcționare și a cotizației pentru audit, Anexa nr.1 și Anexa nr. 2,

Potrivit dispoziţiilor art. 129(1)(2) lit.e) și alin (9), 139 (1,3) și 196(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cotizația anuală de 10.000 lei, conform Anexei 1 din Hotărârea nr.7 a Asociației, precum și a sumei de 3500 lei/lună conform Anexei 2 din Hotărârea nr. 7 a Asociației , în vederea exercitării activității de audit public intern prin Compartimentul specializat constituit la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare “Valea Barcăului”.

Art.2 Activitatea de audit public intern se va realiza pentru următoarele instituții: Primăria orașului Jibou, Spitalul Orășenesc Jibou Dr. „Traian Herța”,  Liceul Tehnologic „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Grădinița cu program prelungit Prichindel.

         Art.3 Se împuternicește domnul Ghiurco Dan, primarul orașului Jibou,să semneze  toate actele necesare și să reprezinte orașul în cadrul ADI ”Valea Barcăului”.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou, Secretarul general și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.5   Prezenta se comunică cu :

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Barcăului”

-Serviciul Buget,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA