HOTĂRÂREA nr.66 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.66

Din 28 iulie 2017

privind participarea UAT oraș Jibou la Programul de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2017, acordul privind casarea a două autovehicule uzate și asigurarea contribuției  proprii necesare achiziționării autoturismelor  noi în cadrul programului

 Consiliul local al orasului Jibou ,

Având în vedere raportul nr.8400 din 18.07.2017 al compartimentului Disciplină  în construcții  și protecția  mediului,

            În conformitate cu prevederile art.13, lit.s din O.U.G. nr. 196/2005  privind

Fondul pentru mediu,  precum și cu cele ale art.24, alin.3), lit.e) din O.U.G. nr.34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiar –fiscale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice.

            În baza Ordinulului nr.661/24.04. 2017 al Ministerului Mediului  privind  aprobarea Ghidului  de finanțare  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019

           Văzând expunerea de motive nr.8401 din 18.07.2017 a domnului primar  , avizul favorabil al comisiilor de  specialitate,

            În temeiul prevederilor  art.36 alin. 9) și art.45 alin.2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

    Art.1 Se emite acordul  privind  participarea U.A.T.- Oraș Jibou  la Programul  de stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2017.

   Art.2  Se emite acordul privind casarea a două autoturisme uzate aflate în proprietatea noastră , Sj -98- POJ  și  Sj- 97-POJ ;

    Art.3 Se emite acordul privind achizionarea a două  autoturisme noi prin  Programul  de Stimulare a înnoirii  Parcului auto național  2017 .

   Art.4 Valoarea  totală a finanțării nerambursabile solicitată ,reprezentând  primele  de casare ale celor două  autovehicule este de 13.000 lei iar diferența  până la acoperirea  integrală a prețului de achiziție este asigurată din bugetul local.

   Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar  și   d.na Paskucza Szarita din cadrul compartimentului Disciplină  în construcții  și protecția  mediului .

    Art.6  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Compartimentul Disciplină în constructii  și protecția mediului

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -Publicitate mass-media  

           – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria