HOTĂRÂREA NR. 139 Din 18.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 139

Din 18.10.2022

privind aprobarea depunerii proiectului

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou”

si a cheltuielilor legate de proiect,  inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 13207 / 17.10.2022;

-Raportul de specialitate nr. 13208 / 17.10.2022al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,2,3;

– Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificarile si completarile ulterioare

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a măsurilor propuse pentru renovarea energetică conform Anexei nr. 1 – Descrierea investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou”,  se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.5 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

      PETREAN DORU AURELIAN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA