PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului de funcţionare al Consiliului Local Jibou pentru anul 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  bugetului de funcţionare al  Consiliului Local Jibou pentru anul 2013

            Având în vedere  referatul de specialitate nr.  al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de funcţionare pe anul 2013,   adresa nr.1957/13.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj şi Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.963/31.01.2012;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de funcţionare  pe anul 2013 conform Anexei   care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Opriş Dorina, şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRIMAR,                                                                    Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Bălănean                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria