HOTĂRÂREA nr.48 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.48

Din 18.04.2019

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL

pe anul 2019

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

          -Raportul nr.4920/16.04.2019 al SC Parc Industrial SRL ;

          -Expunerea de motive a domnului Primar

          -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

          Potrivit prevederilor art.36. alin.9 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

          Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la  SC Parc Industrial SRL   potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

          Art.3-Prezenta se comunică cu:

                   -Domnul Primar

                   -SC Parc Industrial SRL

                   -Instituția Prefectului județului Sălaj

                   -Serviciul buget finanțe ,contabilitate 

                    -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA