HOTĂRÂREA NR. 6 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.6

Din 29.01.2019

privind  înființarea Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou și a Regulamentului  de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 411/15.01.2019 al Direcției de Asistență socială

– Acreditarea Primăriei orașului Jibou –Direcția de asistență socială ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare  seria AF nr. 005959 eliberat la data de 17.09.2018 de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Potrivit prevederilor:

-Art. 38-41din Legea nr. 292/2011 legea  asistenței sociale

-Art. 10 din legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul  serviciilor sociale;

Proiectul “Servicii Comunitare Integrate pentru o viață de calitate–CIVIC proiect cofinanțat din Fondul European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223;

-Expunerea de motive  a domnului Primar , avizul favorabil al comisiei  de specialitate nr.2  a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.( 2) lit. d, art.36, alin.( 6) lit.a) pct.2, art. 45 (1) din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

          

           Art.1 Se aprobă înființarea Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de

Consiliere și Informare Jibou, situat în orașul Jibou, str. Avram Iancu, bl. G2, ap.7 , acronim CZCI  infiintat si administrat de furnizorul Primaria orasuluiJibou-Directia de asistenta sociala  cu sediul in localitatea Jibou str. 1Decembrie 1918  nr 16 jud. Salaj acreditat  conform Certificatului de acreditare seria AF  nr 005959eliberat la data de 17.09.2018de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

           Art.2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare a serviciului social de zi ‘’Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou,’’ conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și Direcția de asistență socială.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Dl. Primar

-Compartimentul Organizare,salarizare Resurse Umane

-Dosar de ședință

-Direcția de asistență socială

-Mass-media /publicitate

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA