HOTĂRÂREA nr.47

Din 13.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.47

Din 13.03.2023

privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al orașului Jibou- Comisia pentru  activități socio-culturale, culte învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-HCL nr 155/20.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate  ale consiliului local al orașului Jibou;

-HCL nr. 9/31.01.2023 prin care s-a constatat încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local a domnului Sicora Cosmin Ionel;

-Încheierea civilă nr.335/C din 16.02.2023  a Judecătoriei Jibou pronunțată în Dosar nr.282/1752/2023 privind validarea mandatului supleantului Boian Radu Ion, membru PSD;

– Raportul de specialitate nr. 3074/10.03.2023 al secretarului general al orașului Jibou;  

– Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 3073/10.03.2023, avizul favorabil al comisiei juridice;

       Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În conformitate cu prevederile art.124 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art.129 alin. (1)  art. 139 (1)   şi art.196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al orașului Jibou – Comisia pentru  activități socio-culturale, culte învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, în sensul înlocuirii domnului Sicora Cosmin Ionel al cărui mandat a încetat de drept prin demisie, cu domnul Boian Radu Ion.

Comisia pentru  activități socio-culturale, culte învatamant, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport va avea următoarea componență:

Președinte:      Boian Radu Ion

Secretar:         Chiș Ciprian

Membrii:        Pașcalău Vlad Andrei

                                    Almaș Ioan

                                    Tămășan Ovidiu

Art.2  Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

           Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj;

            -Domnul Boian Radu Ion

            -Dosar şedință/publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

                BIG  VALENTIN                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                   TEGLAȘ  RODICA